Diciannove Società Cooperativa

Diciannove società cooperativa działa od 2005, jako firma z obszaru ICT, skupiając się na wsparciu organizacji aktywnych w kwestiach społecznych. Swoją działalność prowadzi głównie w północnych Włoszech, dostarczając rozwiązania dla departamentów zdrowia i opieki społecznej – współpracując przy tym z trzema regionalnymi Departamentami Zdrowia oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Diciannove liczy 10 członków stowarzyszonych i szeroką sieć współpracowników. Zarówno członkowie, jak i współpracownicy Diciannove mają ogromne doświadczenie w interwencji na polu społecznym i edukacyjnym, zarówno z dorosłymi, jak i młodzieżą, w różnych kwestiach (integracja międzykulturowa, integracja społeczna, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, zastosowanie narzędzi ICT do zdrowia, edukacja i polityka społeczna).

Zarządzanie projektami zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i europejskim jest również częścią podstawowej działalności firmy, która współpracuje z ośrodkami edukacyjnymi i szkoleniowymi w celu zapewnienia kursu rozwoju i zarządzania projektami europejskimi.

Wszystkie usługi doradcze i zarządcze posiadają certyfikat ISO 9001:2015.

Diciannove posiada również certyfikat Family Audit – włoskiego standardu certyfikacji równowagi między życiem zawodowym a prywatnym – w zakresie zarządzania i świadczenia usług.

Misją Diciannove jest dostarczanie, przy użyciu głównie wolnego oprogramowania, dynamicznego i elastycznego podejścia do potrzeb teleinformatycznych i społecznych, wysoce spersonalizowanych rozwiązań internetowych, dynamicznych aplikacji, e-learningu, gwarantowanego bezpieczeństwa danych, bardzo wysokich standardów jakości.

Deweloperzy Diciannove mają doświadczenie w projektowaniu, rozwoju i wdrażaniu oprogramowania.

Firma jest również dostawcą usług hostingowych i zarządza własną wirtualną infrastrukturą opartą na systemie Linux.

Strona internetowa: 19.coop

CWEP – Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (Poland)

Stowarzyszenie działa od 30.06.2004 roku prowadząc działalność związaną ze wspieraniem i promocją współczesnej edukacji oraz przedsiębiorczości, prowadzeniem badań naukowych i konsultingowych, prowadzeniem działalności szkoleniowej, publicystycznej, wydawniczej, marketingowej, doradczej oraz reklamowej. Stowarzyszenie świadczy usługi wspierające edukację poprzez realizację edukacyjnych projektów ponadnarodowych adresowanych do osób młodych i organizację szkoleń. Prowadzi także wsparcie doradcze dla firm działających na terenie Podkarpacia oraz Małopolski i realizuje projekty inwestycyjne mające na celu podniesienie jakości świadczonych usług wsparcia przedsiębiorczości. Stowarzyszenie prowadzi aktywną działalność na polu naukowym, wyrażającą się w zaangażowaniu w projekty badawcze i prowadzeniu własnych analiz społecznych.

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma partnerami z Europy (m.in. Austria, Holandia, Niemcy, Rumunia, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy) realizując wspólnie projekty adresowane do osób młodych, uczących się oraz przedsiębiorców.

Strona internetowa: About Association – CWEP

KAINOTOMIA & SIA EE- (Larisa, Grecja)

KAINOTOMIA to Instytucja Kształcenia i Szkolenia Zawodowego, która została założona w 2013 roku przez grupę ludzi posiadających wiedzę ekspercką i zaangażowanie w tematyce uczenia się.

Celem jest realizacja programów ustawicznego doskonalenia zawodowego adresowanych do młodzieży, osób bezrobotnych, edukatorów wszystkich poziomów edukacji, studentów, osób pracujących/samozatrudnionych oraz słabszych grup społecznych (migranci, uchodźcy, osoby niepełnosprawne). Nacisk kładzie się na rozwój możliwości zawodowych oraz ich promocję i integrację na rynku pracy oraz w społeczeństwie.

KAINOTOMIA zapewnia firmom doradztwo biznesowe i usługi wspierające oraz usługi wsparcia konsultingowego dla stażystów w celu ułatwienia im (ponownego), wejścia na rynek pracy. KAINOTOMIA brała udział w kilku projektach krajowych, oferując wysoki poziom wiedzy specjalistycznej w zakresie szkoleń we współczesnych dziedzinach, dopasowując je do tych, które mają duże zapotrzebowanie na rynku pracy – celem jest rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw praktykantów w zakresie ich integracji na rynku pracy. KAINOTOMIA uczestniczy we współfinansowanych projektach krajowych pod nazwą „Lokalne plany rozwoju i przedsiębiorczość dla osób bezrobotnych w oparciu o specyficzne potrzeby lokalne i potencjał rozwojowy”.

Strona internetowa: https://kainotomia.com.gr/en/european-training-programs/

FyG Consultores

FyG Consultores (FYG), to prywatne przedsiębiorstwo szkoleniowe. Współpracuje z firmami oraz ludźmi młodymi, w celu zorganizowania szkoleń w obszarze: innowacyjnych koncepcji; tworzenia przedsiębiorstw; podstawowych umiejętności w zakresie zdolności do zatrudnienia; umiejętności czytania, pisania i liczenia; przedsiębiorczości oraz szkoleń miękkich i twardych umiejętności. FyG działa aktywnie jako firma edukacyjna i szkoleniowa, promująca oraz wzmacniająca rozwój osób dorosłych poszukujących nowych możliwości. FyG pomaga im stać się bardziej zdolnymi do zatrudnienia, pomimo różnych czynników wykluczenia (młodzież i dorośli z trudnościami edukacyjnymi, osoby bezrobotne z przeszkodami ekonomicznymi lub społecznymi).

FyG posiada doświadczenie w prowadzeniu szerokiej gamy szkoleń i programów mentoringowych dla firm, przedsiębiorców, Start-Upów oraz osób z grup defaworyzowanych. Działa jako organ świadczący usługi poradnictwa zawodowego, doradztwa zawodowego i informacji w zakresie znalezienia pracy i pośrednictwa na rynku pracy dla osób bezrobotnych.

Strona internetowawww.fygconsultores.com

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG)

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce założoną w 1990 roku. Reprezentuje ponad 154 organizacje biznesowe.

Krajowa Izba Gospodarcza promuje społeczną wrażliwość biznesu. Nasze szkolenia i konferencje pomagają przedsiębiorcom wdrażać etyczne standardy. W ciągu ostatnich 10 lat zrealizowaliśmy prawie 50 projektów finansowanych z funduszy europejskich i związanych z przedsiębiorczością oraz rozwojem biznesowym.

KIG dba o przedsiębiorców na arenie międzynarodowej. Organizacja jest członkiem

EUROCHAMBRES (Stowarzyszenie Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych), który zrzesza europejskie Izby Handlowe oraz współpracuje z Międzynarodową Izbą Handlową (ICC), która ma siedzibę z Paryżu. KIG współpracuje też z największymi światowymi organizacjami krajowymi.

Krajowa Izba Gospodarcza działa na rzecz poprawy wizerunku Polski na świecie. Wiemy, że jeśli Polska będzie postrzegana pozytywnie, to polskie firmy będą miały lepsze szanse na międzynarodowym rynku. Dlatego organizujemy międzynarodowe wystawy naszego kraju podczas Expo (Hanover, Aichi), zapraszając przedsiębiorców do udziału w handlu międzynarodowym, targach, misjach gospodarczych, forach gospodarczych, spotkaniach biznesowych multi i bilateralnych oraz innych projektach.

Strona internetowa: https://kig.pl/

LABC

LABC to firma z siedzibą w Turynie (IT). LABC ma na celu dzielenie się i budowanie doświadczeń profesjonalistów w dziedzinie dobrego samopoczucia indywidualnego i społecznego, pracy grupowej, edukacji i szkoleń, reintegracji na rynku pracy i zarządzania projektami.

LABC to ogólnoeuropejska społeczność edukacyjna, przyjmująca i dzieląca się zasadami:

– collaborative learning (wspólna nauka): wymieniamy się, doskonalimy i dzielimy się doświadczeniami, zasobami i umiejętnościami w celu optymalizacji współpracy międzynarodowej i intermodalnej, rozwoju i transferu metodologii i praktyki;

– generatywności: ustanawiamy, wspieramy i kierujemy zdolnością do tworzenia, generowania i wytwarzania nowych narzędzi, modeli i praktyk psychologicznych, społecznych i edukacyjnych, w celu ich swobodnego rozpowszechniania w całej społeczności.

LABC jest aktywny i doświadczony w:

#dbałości o najwyższe standardy – zapewnienie dobrego samopoczucia indywidualnego i środowiskowego, poprzez szeroki zakres działań, w tym sesje pracy grupowej, superwizje, szkolenia, doradztwo w zakresie zarządzania, organizację imprez publicznych, wykładów i seminariów;

# Edukacji i badaniach poprzez projektowanie metodologii, uczenia się oraz wdrażanie materiałów i narzędzi szkoleniowych dedykowanych podnoszeniu świadomości uczestników i odbiorców na szczególnie interesujące tematy z dziedziny psychologicznej, edukacyjnej, społecznej i środowiskowej.

Strona internetowawww.labcentro.it

Ludor Engineering

Ludor Engineering to rumuńska firma inżynierska zajmująca się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie inżynierii mechanicznej i projektowania, rozwoju produktów, prototypowania i usług partnerskich w projektach UE. Posiada również doświadczenie we wdrażaniu zaawansowanych technologii w edukacji, w tym druku 3D, robotyki, dronów, elektroniki cyfrowej itp.

W wyniku działalności naukowej i/lub bezpośredniego doświadczenia z projektami europejskimi nasi pracownicy posiadają wiedzę specjalistyczną w wielu dziedzinach, m.in. gospodarka obiegu zamkniętego, przemysł 4.0, druk 3D, modelowanie 3D, technologia dronów, nauczanie STEM, rozwój produktu, przedsiębiorczość technologiczna, innowacje, szkolenia techniczne itp. Ludor Engineering ma bezpośrednie doświadczenie w uczestniczeniu w projektach UE, w tym Erasmus+, zarówno jako koordynator, jak i partner.

Oprócz własnego „know-how” technicznego i zarządzania projektami, możemy polegać na szerokiej sieci współpracy, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, w tym uniwersytetach, szkołach, firmach prywatnych i organizacjach pozarządowych.

Więcej informacji można znaleźć na www.ludoreng.com