Czym jest DigCompEdu?

DigCompEdu to naukowo uzasadnione ramy, które pomagają kierować polityką i mogą być bezpośrednio dostosowane do wdrażania regionalnych i krajowych narzędzi i programów szkoleniowych. 

Ramy DigCompEdu są skierowane do nauczycieli na wszystkich poziomach edukacji: od edukacji wczesnoszkolnej po szkoły wyższe i szkoły dla dorosłych, w tym kształcenie i szkolenie ogólne oraz zawodowe, edukację ze specjalnymi potrzebami oraz konteksty uczenia się pozaformalnego. Program ma na celu zapewnienie ogólnych ram odniesienia dla twórców modeli kompetencji cyfrowych, tj. państw członkowskich, samorządów regionalnych, odpowiednich agencji krajowych i regionalnych, samych organizacji edukacyjnych oraz publicznych lub prywatnych dostawców szkoleń zawodowych. 

DigCompEdu ma na celu uchwycenie i opisanie tych kompetencji cyfrowych specyficznych dla edukatorów, poprzez zaproponowanie 22 podstawowych kompetencji zorganizowanych w 6 obszarach:

Obszar 1 jest ukierunkowany na szersze środowisko zawodowe, tj. wykorzystanie przez edukatorów technologii cyfrowych w profesjonalnych interakcjach ze współpracownikami, słuchaczami i innymi zainteresowanymi stronami, dla ich własnego indywidualnego rozwoju zawodowego i dla wspólnego dobra organizacji.

Obszar 2 jest związany z  kompetencjami potrzebnym do efektywnego i odpowiedzialnego korzystania, tworzenia i udostępniania cyfrowych zasobów do nauki.

Obszar 3 jest związany z zarządzaniem i orkiestracją wykorzystania technologii cyfrowych w nauczaniu i uczeniu się.

Obszar 4 odnosi się do wykorzystania strategii cyfrowych w celu poprawy oceny.

Obszar 5  skupia się na potencjale technologii cyfrowych dla strategii nauczania i uczenia się skoncentrowanych na słuchaczu.

Obszar 6 wyszczególnia konkretne kompetencje pedagogiczne wymagane do ułatwienia słuchaczom rozwoju ich kompetencji cyfrowych.

Ramy zawierają również propozycję modelu postępu, aby pomóc trenerom w ocenie i rozwijaniu ich kompetencji cyfrowych.

Program określa sześć różnych etapów, które ilustrują rozwój kompetencji cyfrowych nauczyciela, aby pomóc im zidentyfikować i zdecydować o konkretnych krokach, które należy podjąć, aby podnieść swoje kompetencje na danym etapie.

Redecker, C. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Punie, Y. (ed). EUR 28775 EN. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017, ISBN 978-92-79-73494-6, doi:10.2760/159770, JRC107466 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu