Digital Competences of VET Trainers for SME

“Digi4SME – Digital Competences of VET Trainers for SME” to 24-miesięczny projekt finansowany w ramach programu Erasmus+, którego celem jest rozszerzenie kompetencji cyfrowych trenerów VET prowadzących szkolenia dla MŚP poprzez zastosowanie i promowanie ram DigCompEdu (EC, 2017). Wielu trenerów VET nie jest gotowych do prowadzenia edukacji online, ponieważ nie posiadają oni żadnych umiejętności cyfrowych lub mają podstawowe umiejętności cyfrowe. Projekt ma na celu podniesienie ich umiejętności, tak aby mogli zapewnić wysokiej jakości inkluzywną i innowacyjną edukację cyfrową z korzyścią dla MŚP.

Koordynaorem projektu jest Diciannove Società Cooperativa (Genua, Włochy). Partnerzy projektu: STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI (Polska), LABC S.R.L. (Włochy), KAINOTOMIA & SIA EE (Grecja), SC Ludor Engineering SRL (Rumunia), INSTALOFI LEVANTE SL (Hiszpania) and KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA (Polska).

Czym jest DigCompEdu?

DigCompEdu to naukowo uzasadnione ramy, które pomagają kierować polityką i mogą być bezpośrednio dostosowane do wdrażania regionalnych i krajowych narzędzi i programów szkoleniowych.

Projekt

Partnerstwo Digi4SME wybrało, na podstawie kompetencji każdego partnera, sześć podstawowych umiejętności w czterech z sześciu obszarów DigCompEdu, na których podstawie będzie rozwijało rezultaty projektu.

Kompetencje Digi4SME

Współpraca zawodowa:

Wykorzystywanie technologii cyfrowych do angażowania się we współpracę z innymi nauczycielami/ trenerami, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz wspólne wprowadzanie innowacji w praktykach pedagogicznych.
Obszar 1

Tworzenie i modyfikowanie zasobów cyfrowych:

Modyfikowanie oraz bazowanie na istniejących i dostępnych zasobach; tworzenie lub współtworzenie nowych cyfrowych zasobów edukacyjnych; uwzględnienie konkretnego celu uczenia się, kontekstu, podejścia pedagogicznego i grupy słuchaczy podczas projektowania zasobów cyfrowych i planowania wykorzystania zasobów cyfrowych.
Obszar 2

Zarządzanie, ochrona i udostępnianie zasobów cyfrowych:

Organizowanie treści cyfrowych i udostępnianie ich słuchaczom, i innym nauczycielom/ trenerom; skuteczna ochrona wrażliwych treści cyfrowych; stosowanie zasad dotyczących prywatności i praw autorskich; zrozumienie procesu wykorzystania i tworzenia otwartych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych, w tym ich właściwego przypisania.
Obszar 2

Wspólny proces uczenia się:

Wykorzystywanie technologii cyfrowych do wspierania i wzmacniania współpracy słuchaczy; umożliwienie im korzystania z technologii cyfrowych w ramach zadań zespołowych, jako środka usprawniającego komunikację, współpracę i wspólne tworzenie wiedzy.
Obszar 3

Samoregulacja nauki:

Wykorzystanie technologii cyfrowych do wspierania samodzielnego procesu uczenia się słuchaczy, tj. umożliwienia słuchaczom planowania, monitorowania i refleksji nad własnym procesem uczenia się, dostarczania dowodów postępu, dzielenia się spostrzeżeniami i opracowywania kreatywnych rozwiązań.
Obszar 3

Strategie oceny:

Wykorzystanie technologii cyfrowej do oceny formatywnej i podsumowującej; zwiększenie różnorodności i przydatności formatów i podejść do oceny.
Obszar 4

Redecker, C. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Punie, Y. (ed). EUR 28775 EN. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017, ISBN 978-92-79-73494-6, doi:10.2760/159770, JRC107466 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu

Pierwszy rezultat projektu, narzędzie wykrywające potrzeby szkoleniowe, umożliwia trenerom zawodowym testowanie ich kompetencji powiązanych z podstawowymi umiejętnościami. Drugi rezultat, kurs szkoleniowy online, pomaga uzyskać dostosowana ścieżkę nauki , gdzie każdy z sześciu modułów odpowiada za określoną umiejętność.

Rezultaty projektu

IO1 – Narzędzie wykrywające potrzeby szkoleniowe

Sprawdź swoje podstawowe kompetencje z zakresu umiejętności  DigCompEdu, opracowywanych w ramach projektu Digi4SME. Dowiedz się, czego jeszcze musisz się nauczyć, aby poszerzyć swoją wiedzę.

IO2 – Kurs online

Podążaj za sugerowaną ścieżką rozwoju lub swobodnie wybieraj, czego chcesz się nauczyć. Zdobądź certyfikat potwierdzający Twoje postępy.

Zawartość jest udostępniana na następującej licencji:
Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)