Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ

Τίτλος έργου: Digi4SME

Οι ιστότοποί μας: https://digi4sme.eu και https://training.digi4sme.eu/login

ΥΠΕΥΘΥΝ0Σ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η Diciannove s. c. a r. l. (https://19.coop)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: privacy@19.coop

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην παρούσα σελίδα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων που ζητά ο χρήστης, και η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η ρητή συγκατάθεση ή/και το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων.

Οι πληροφορίες αυτές δεν αφορούν άλλους δικτυακούς τόπους, σελίδες ή διαδικτυακές υπηρεσίες που μπορούν να προσπελαστούν μέσω συνδέσμων υπερκειμένου που μπορεί να δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο, αλλά παραπέμπουν σε πόρους εκτός του τομέα του Digi4SME.

 

ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεδομένα πλοήγησης

Δε χρησιμοποιούνται συστήματα ανάλυσης και δεν καταγράφεται η πλοήγηση του χρήστη σε υπηρεσίες τρίτων.

Σε κάθε πρόσβαση, ο διακομιστής δικτύου κατεβάζει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη. Πρόκειται για δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν: τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέων των υπολογιστών και των τερματικών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες, τις διευθύνσεις σε σημειογραφία URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) των πόρων που ζητήθηκαν, την ώρα της αίτησης, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη ως απάντηση, τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης που δόθηκε από τον διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα κ.λπ.) και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον του υπολογιστή του χρήστη.

Τα δεδομένα αυτά, μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του δικτυακού τόπου http://digi4sme.eu και της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης σε αυτόν (https://training.digi4sme.eu/login). Διατηρούνται για 5 έτη, καθώς χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς υποβολής εκθέσεων και διατίθενται στον φορέα υλοποίησης του έργου (ΕΕ).

Δεδομένα που γνωστοποιεί ο χρήστης

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο στον ιστότοπο https://training.digi4sme.eu/login, είναι απαραίτητο να πιστοποιηθείτε με τα διαπιστευτήρια του χρήστη για να δημιουργήσετε ένα προφίλ (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η προσθήκη μιας φωτογραφίας είναι μια επιλογή). Το προφίλ επιτρέπει την πρόσβαση και τη δραστηριότητα που σχετίζεται με τον ιστότοπο και το περιεχόμενό του (πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, εκπαιδευτική διαδρομή εντός του ιστότοπου). Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς υποβολής εκθέσεων και ως εκ τούτου να διατεθούν στον φορέα προώθησης του έργου. Επιπλέον, θα διατηρηθούν για το χρονικό πλαίσιο του ίδιου του έργου (2+3 έτη).

Η προαιρετική, ρητή και εκούσια αποστολή μηνυμάτων στις διευθύνσεις επικοινωνίας, τα ιδιωτικά μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες σε προφίλ/σελίδες οργανισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όπου παρέχεται αυτή η δυνατότητα), καθώς και η συμπλήρωση και υποβολή φορμών στους ιστότοπους, συνεπάγονται την απόκτηση των δεδομένων επικοινωνίας του αποστολέα, που είναι απαραίτητα για την απάντηση, καθώς και όλων των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις επικοινωνίες.

Ειδικές πολιτικές απορρήτου θα δημοσιευθούν τελικά στις σελίδες του ιστότοπου, που προετοιμάζονται για την παροχή τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών ή τη συμμετοχή σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ή/και δραστηριότητες.

 

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται μέσω των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται

Σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από τους διαχειριστές των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί το Digi4SME, παρακαλούμε ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχουν μέσω των αντίστοιχων πολιτικών απορρήτου τους. Το Digi4SME επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες μέσω των σελίδων στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εντός των προβλεπόμενων σκοπών, αποκλειστικά για την ενημέρωση και τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων με τους χρήστες (σχόλια, δημόσιες αναρτήσεις κ.λπ.) και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

 

Cookies και λοιπά συστήματα παρακολούθησης

Μόνο προσωρινά τεχνικά cookies χρησιμοποιούνται και περιορίζονται αυστηρά σε όσα είναι απαραίτητα για την ασφαλή και αποτελεσματική πλοήγηση στον ιστότοπο.

Δε χρησιμοποιούνται cookies τρίτων και cookies για τη δημιουργία προφίλ χρήστη.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αποδέκτης των δεδομένων που συλλέγονται, ως πάροχος υπηρεσιών και υπεύθυνος σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ:

www.gandi.net

Τα δεδομένα που συλλέγονται υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία από τους εταίρους του έργου Digi4SME, τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων, οι οποίοι ενεργούν βάσει συγκεκριμένων οδηγιών που έχουν δοθεί, όσον αφορά τους σκοπούς και τις μεθόδους της εν λόγω επεξεργασίας. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς υποβολής εκθέσεων και να διατεθούν στον φορέα υλοποίησης του έργου για το χρονικό διάστημα του έργου (2+3 έτη).

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την Diciannove s.c.a r.l., στις προβλεπόμενες περιπτώσεις, πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και τη διόρθωση ή την ακύρωσή τους ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που τα αφορούν ή να αντιταχθούν στην επεξεργασία (άρθρα 15 και επόμενα των κανονισμών).

Τα αιτήματα μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση: privacy@19.coop

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τα υποκείμενα των δεδομένων που πιστεύουν ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν και πραγματοποιείται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου παραβιάζει τις διατάξεις του κανονισμού έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων, όπως προβλέπεται στο άρ. 77 του ίδιου του κανονισμού, ή να λάβουν τα κατάλληλα νομικά μέτρα (άρ. 79 του κανονισμού).