Τι είναι το DigCompEdu

Το DigCompEdu είναι ένα επιστημονικά εμπεριστατωμένο πλαίσιο που βοηθά στη χάραξη της πολιτικής και μπορεί να προσαρμοστεί άμεσα στην εφαρμογή περιφερειακών και εθνικών εργαλείων και προγραμμάτων κατάρτισης. 

Το πλαίσιο DigCompEdu απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των επιπέδων εκπαίδευσης, από την πρώιμη παιδική ηλικία έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες και των μη τυπικών μαθησιακών πλαισίων. Στοχεύει στην παροχή ενός γενικού πλαισίου αναφοράς για όσους αναπτύσσουν μοντέλα Ψηφιακής Ικανότητας, δηλαδή κράτη μέλη, περιφερειακές κυβερνήσεις, σχετικά εθνικά και περιφερειακά πρακτορεία, εκπαιδευτικούς οργανισμούς και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς παροχής επαγγελματικής κατάρτισης. 

Το πλαίσιο DigCompEdu στοχεύει να σκιαγραφήσει και να περιγράψει αυτές τις ειδικές ψηφιακές ικανότητες για τους εκπαιδευτές, προτείνοντας 22 βασικές ικανότητες που οργανώνονται σε 6 τομείς:

Ο τομέας 1 απευθύνεται στο ευρύτερο επαγγελματικό περιβάλλον, δηλαδή τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών από εκπαιδευτικούς σε επαγγελματικές αλληλεπιδράσεις με συναδέλφους, εκπαιδευόμενους, γονείς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, για τη δική τους ατομική επαγγελματική ανάπτυξη και για τη συλλογική ανάπτυξη του οργανισμού.

Ο τομέας 2 εξετάζει τις ικανότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική και υπεύθυνη χρήση, δημιουργία και κοινή χρήση ψηφιακών πόρων για τη μάθηση.

Ο τομέας 3 είναι αφιερωμένος στη διαχείριση και τον συντονισμό της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Ο τομέας 4 αφορά τη χρήση ψηφιακών στρατηγικών για την ενίσχυση της αξιολόγησης.

Ο τομέας 5 εστιάζει στις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών για τις στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο.

Ο τομέας 6 περιγράφει λεπτομερώς τις ειδικές παιδαγωγικές ικανότητες που απαιτούνται για τη διευκόλυνση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων.

Το πλαίσιο προτείνει επίσης ένα μοντέλο προόδου για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν και να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Περιγράφει έξι διαφορετικά στάδια μέσω των οποίων αναπτύσσεται συνήθως η ψηφιακή ικανότητα ενός εκπαιδευτικού, έτσι ώστε να βοηθά τους εκπαιδευτικούς να εντοπίζουν και να αποφασίζουν συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να ενισχύσουν την ικανότητά τους στο στάδιο στο οποίο βρίσκονται επί του παρόντος.

Redecker, C. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Punie, Y. (ed). EUR 28775 EN. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017, ISBN 978-92-79-73494-6, doi:10.2760/159770, JRC107466 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu