Η Σύμπραξη είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του έργου.

Το έργο DIGI4SME συμβάλλει στην ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτών ΕΕΚ που παρέχουν κατάρτιση σε ΜμΕ, με βάση το πλαίσιο DigCompEdu, μέσα από δύο αποτελέσματα:

IO1 – Ο Ανιχνευτής Αναγκών Κατάρτισης: ένα εργαλείο που διατίθεται στους εκπαιδευτές ΕΕΚ για να καθορίσουν την προετοιμασία τους στις 6 βασικές ικανότητες του DigCompEdu που αναγνωρίστηκαν από το έργο.

IO2 – Το Ηλεκτρονικό Μάθημα Κατάρτισης: ένας ανοικτός εκπαιδευτικός πόρος δομημένος σε 6 ενότητες κατάρτισης που εμβαθύνουν σε 6 από τις 22 βασικές ικανότητες που προσδιορίστηκαν στους 6 τομείς του DigCompEdu.

Οι βασικές ικανότητες και οι αντίστοιχες ενότητές τους είναι:

M1: Επαγγελματική δέσμευση: Επαγγελματική συνεργασία

M2: Ψηφιακές πηγές: Δημιουργία και τροποποίηση

M3: Ψηφιακές πηγές: Διαχείριση, προστασία, κοινή χρήση

M4: Διδασκαλία και μάθηση: Μάθηση σε συνεργασία

M5: Διδασκαλία και μάθηση: Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση

Μ6: Αξιολόγηση: Στρατηγικές αξιολόγησης

 

Ο Ανιχνευτής Αναγκών Κατάρτισης και το Ηλεκτρονικό Μάθημα Κατάρτισης είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: https://training.digi4sme.eu

Για να αποκτήσετε πρόσβαση, θα πρέπει να εγγραφείτε δίνοντας ένα όνομα και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδό σας.

Για να βοηθηθούν οι λιγότερο έμπειροι χρήστες, διατίθενται δύο βίντεο με οδηγίες που τους καθοδηγούν βήμα προς βήμα.